OpenAI, Alphabet CEOs on EU Tour to Tout Governance